Välkommen till Klimattorget!

Efter våra lyckade event "ett politiskt samtal om klimatet!" den 28 November och "Klimattorget på Klaipedaplatsen" den 30 augusti är det nu dags för nästa steg! Följ vår hemsida, men först lite återkoppling från vårt senaste event

28 November kl 19-21 hörsalen på Karlskrona Stadsbibliotek!

Ett politiskt samtal


Hur kan vi göra vår del för klimatet? Efter sommarens lyckade evenemang på Klaipedaplatsen arrangerar vi nu ett öppet panelsamtal med kommunpolitiker i Karlskrona kommun på detta tema.

Hur kan politiken hjälpa oss framåt? Vilket stöd kan vi alla aktörer få genom politiska beslut? Syftet är att klargöra vad som enligt politikerna behöver göras i Karlskrona för att nå klimatmålen med minskade koldioxidutsläpp, och vad våra kommunpolitiker vill och kan göra för att lokalt nå målen. Klimatförändringarna är naturligtvis en global fråga, men den kräver lösningar och åtgärder på alla nivåer. Just denna kväll är Karlskrona kommun i fokus.

Samtliga politiska partier som är representerade i Karlskrona kommunfullmäktige kommer att delta. Henrik Ny från Blekinge Tekniska Högskola ger bakgrundsfakta och bidrar med sina kunskaper och Paula Gullbing är moderator och leder samtalet.

Ni som kommer bjuds in att delta i samtalet och ställa frågor.

Varmt välkomna!

Politikersamtalet


I samband med Klimatpolitiksamtalet den 28 november kom det in ett antal publikfrågor. Många blev av tidsskäl inte besvarade, här har vi samlat sex av frågorna inklusive svar från deltagande politiker!

Hur ska Karlskrona kommun aktivt kunna göra för att påverka kommuninvånarna att förstå det allvarliga klimatläget och till att engagera sig och ta ansvar för ett hållbart liv?


C: – Karlskrona kommun har för avsikt att driva en hållbar utveckling och vara en god förebild. Information till medborgarna sker exempelvis med olika typer av evenemang, ex. under 2019 har Earth Hour och Europeiska Trafikantveckan inspirerat till att leva mer hållbart. Vi samverkar också med medborgarinitiativ såsom Klimattorget.

KD: Information till alla hushåll, ex i kommuntidningen VIKEN.

alla vet hur klimatet påverkas idag därför är det viktigt att göra det enklare och snabbare att åka kollektivt, genom ex nya bussfiler för att undvika stopp i trafiken, nya snabbare busslinjer. Skapa en knutpunkt där snabba busslinjer utgår ifrån. Förarlösa elbussar i centrum.

 

MP: Vi tror att de flesta människor har en ganska god förståelse för klimatläget. Däremot så finns det begränsade åtgärder en individ kan göra. Det måste bli lätt att göra rätt. Karlskrona kommun bör inleda ett strategiskt arbete med nudging på bred front för att människor enkelt ska kunna få hjälp att göra klimatsmarta val. Det behövs också hållbara transporter för människor (cykel/kollektivtrafik). Vi vill också att konsumentrådgivningen ska få ett riktat uppdrag för att verka för hållbar konsumtion

 

M: Alla medborgare måste själva ta ansvar för sitt eget liv och för sitt klimatavtryck. Kommunen kan informera medborgarna så att de blir medvetna konsumenter. Det kan ske genom skolans försorg men även genom allmänna kampanjer riktade till alla.

SD: Man ska stötta dem att återvinna bättre, stimulera dem att åka mer kollektivt genom olika åtgärder men inte straffa dem. Man kan informera kommuninvånarna vilka val de kan göra för att minska sitt klimatavtryck men det får inte vara politiskt vinklat mot enskilda intressen som det ofta är idag.

 

V: Mycket bra görs redan, som till exempel klimatrådgivare till företag och privatpersoner. Som så ofta när det gäller att lyfta det allmänna medvetandet så behöver vi vara många som gemensamt och ofta pratar, diskuterar och lägger förslag om klimatförbättrande åtgärder, i olika forum, för att nå så många som möjligt. Vänsterpartiet är aktiv i klimatpolitiken, både på riksplan och lokalt i Karlskrona, vilket bidrar till att fler får upp ögonen för allvaret i situationen. För de som vill engagera sig för klimatet i kommunpolitiken är dörren till oss vidöppen!

Hur ska kommunen försäkra sig om resultat och att nå de mål som sätts upp vad gäller minskad klimatpåverkan från de olika verksamheterna i kommunen?


C: – Karlskrona kommun har rådighet över kommunens egna verksamheter och kring delar som på ett eller annat sätt påverkar andra aktörer i Karlskrona kommun som geografiskt område. Ex kommunens fysiska planering. Kommunens verksamheter följer i dagsläget upp målet ”Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan” inom ramen för ordinarie budgetuppföljning. Vi har indikatorer till vår hjälp men dessa kan och ska vidareutvecklas.

 

KD: Uppföljning av verksamheten. Det skall presenteras vid budgetuppföljning vid normal budgetprocess för kommunen.

 

MP: Det första steget är att vi politiker inser allvaret och beslutar saker därefter. Vi agerar så själva, men har tyvärr inte alla partier med oss. Sedan måste det finnas en ordentlig uppföljningsprocess, och inte minst måste tjänstepersonerna få tillräckliga verktyg för att agera.

 

 

M: Genom de sedvanliga kontrollmekanismerna. Alla mål följs upp av nämnderna och kommunfullmäktige och kontrolleras av revisorerna. Det första målet för kommunen måste vara att minska vårt fossilberoende.

SD: Kommunen kan börja med att köpa ren kärnkraft tex, det är mest koldioxidneutralt.

V: Vi skulle vilja se ett lättillgängligt och lättläst klimatbokslut som når både medborgare och medarbetare där alla enkelt kan se kommunens ekologiska fotavtryck och hur det förändras. På så sätt kan vi både följa kommunens resultat och samtidigt väcka engagemang och en vilja att nå ännu längre.

Hur ser du på regleringar som ett verktyg för att få ner utsläppen? Dvs förbud/ransoneringar osv i den mån det går att genomföra kommunpolitiskt? Ex bilfritt Trossö.


C: – I den mån det går bör vi mer rikta in oss på att ”det ska vara lätt att göra rätt”. Genom ny trafikstrategi och en uppdateras parkeringsstrategi kan vi styra mot ökad hållbarhet.

KD: Förbud är ingen genväg att få ner utsläpp, man måste tillse att det finns attraktiva alternativ för kommunikationer, förenkla för cykel och kollektivtrafiken.

Ett bilfritt Trossö kommer inte att fungera så länge som man inte skapar attraktiva alternativ till bilen som färdmedel.

Det finns andra områden som man bör titta på än att lägga allt på bilisterna, ex alla lastbilar som kommer med Polenfärjan måste läggas om till tågtransporter. Polenfärjan i sig måste få tillgång till elanslutning istället för att gå på hjälpmaskin med smutsig diesel. Vi skall inte skapa förbud för våra medborgare att komma till och från sin arbetsplats eller för handel i centrum.

Att bygga ett kulturhus i centrum är vansinnigt ur såväl ett ekonomiskt perspektiv som ett klimat perspektiv. KD Karlskrona vill sälja och bygga ett nytt kulturhus på Hattholmen, med bla fri parkeringsplatser med autonoma bussar till centrum, sjukhus, BTH mm. Gång och cykelvägar, elfärjor till Stumholmen.

 

MP: Vi är positiva. När vi inte når klimatmålen (som är fallet idag) så behöver vi hitta andra vägar. Då är regleringar ett bra sätt att stärka arbetet. Men vi behöver göra mer än bara reglera – klimatsmarta lösningar ska premieras.

M: Jag tror inte på förbud utan på att ge upplysta individer möjlighet att välja rätt. Det är viktigt att vi skapar dessa möjligheter för medborgarna att agera efter. Ett hållbart levene gör det möjligt för bilar att fortsätta samsas med kollektivtrafik, cyklar och gående, även inne på Trossö.

SD: Vi ska stimulera och motivera inte förbjuda, kommunen är för alla kommuninvånare. Dessutom finns tung industri i staden så det går inte att göra bilfritt. Sluta straffa folk och företag stimulera dem att göra bättre val istället.

 

V: Ett bilfritt Trossö har vi inom Vänsterpartiet pratat om väldigt länge. Det tror vi skulle bli en vinst för klimatet, men också för medborgarna som skulle få ett vackrare, tryggare, grönare och säkrare centrum. Det öppnar också för att kunna lägga pengar på klimatstärkande åtgärder eller skola, vård, omsorg istället för att bygga vägar, ombyggnation av infartsleden kommer kosta en bra slant. Självklart kan inte ALL trafik förbjudas, men en radikal minskning är Vänsterpartiet positiva till. Finns ju bra exempel t.ex från Oslo.

Kan kommunens återvinningsstation bli en central för återanvändning av prylar, reparation-försäljning?


C: Kommunen arbetar för bättre nyttjande av resurser där återbruk är en del i arbetet. I resurshushållningsplanen finns en aktivitet kring återbruk: att ta fram förslag på vart och hur en återbrukspark skulle kunna bedrivas i kommunen. På Bubbetorp görs idag insatser som möjliggör återbruk t.ex. av möbler inom kommunens verksamheter.

KD: Ja, det är en bra tanke

MP: Absolut, det kräver bara någon intresserad aktör för att genomföra det

M: Jag har inge emot ökad återvinning och återanvändande. Om det finns en marknad för detta kommer det att växa fram och det behöver inte ske i kommunens regi.

 

SD: Det är det redan idag. Så det kan utvecklas om det inte är kostnadsdrivande. Röda korset med flera tar ju också emot

 

V: Spontant – ja absolut! Affärsverken pratar redan om att inrätta en återbrukspark, dags att gå till handling!

Vad behöver göras i Karlskrona för att ta emot den stora ökningen av elbilar som förutspås?


C: -I Karlskrona kommun som geografiskt område krävs laddstationer för elbilar såväl i stan som i tätorterna och på landsbygden runt omkring då elbilarna blir fler. Även privata fastighetsägare behöver involveras i arbetet. Kapaciteten för eldistribution kan behöva ses över då belastningen på nätet kan förväntas öka. Samtidigt är lösningen inte enbart att gå över till elbilar utan vi behöver transportera oss energieffektivare, ex. kollektivt där det går.

KD: Mycket mer än vad vi tror, nytt elnät som klarar av leverans av elen (kablar, stationer mm), parkeringsplatser med elstolpar, taxa för elleverans till boende och för de som har arbetsplats på Trossö  mm

 

MP: Överföringskapaciteten måste säkras och byggas ut snabbt. Vi är positiva till att Karlskrona skulle gå i bräschen med s.k. smarta nät där man bland annat använder bilarnas batterier för att skicka ut elektricitet på nätet under nätterna och därigenom minska kapacitetsbehovet.

M: Det är viktigt att vi säkerställer tillgången på fossilfri el. Vid nybyggnationer och anläggning av parkeringsplatser kan vi se till att tillgången på laddstolpar är tillfredsställande.

 

SD: Man ska vara försiktig med elbilar och kommunen behöver egentligen inte förbereda sig mer, vi har laddstolpar. Vill folk ladda sina elbilar får de betala för det och då uppstår en marknad som gör att de får el till sina bilar utanför sina hem.

 

V: Vänsterpartiet skulle vilja se en större parkeringsyta utanför Trossö med laddstolpar och bussar som går in till staden. Laddstolpar behövs också på landsbygden.

Hur ställer ni er till att installera solceller på kommunens byggnader, där det är lämpligt?


C: – Lokal energiproduktion (ex. solceller) byggs på kommunens byggnader där det är lämpligt redan idag. Detta finns som uppdrag (nr 10) i budget 2019. Flera av våra nybyggda/renoverade skolor får solceller och även Karlskronahem installerar solceller när de bygger. Den andelsägda solcellsparken på Gullbernadeponin fortsätter att utvecklas.

KD: Vi ser gärna att Karlskrona ökar sin elproduktion med hjälp av solpaneler ex vid nybyggnation, upphandling och inköp av kommunen.

 

MP: Vi är positiva. Alla tak som inte är gröna eller har solceller är outnyttjad yta.

 

M: Det görs redan i hög uträckning. Kan vi öka självförsörjningsgraden av fossilfri el skall vi göra det och en lämplig väg kan vara solceller.

 

SD: Där det är möjligt och lönande ställer vi oss positiva. Idag finns solceller som ser ut som vanliga tak och då behöver man inte lägga solceller utanpå taken och med det få dubbel kostnad. Viktigt är att kommunen inte får dra på sig onödiga kostnader då de måste fokusera på kärnverksamheten.

 

V: Positiva, förstås!

Avsiktsförklaring och riktlinjer för ”Klimattorget Karlskrona”


Klimattorget är ett initiativ som handlar om att olika aktörer i Karlskrona samlas för att engagera allmänheten i klimatfrågan. Detta gör vi genom inspiration, information och dialog kring vad som behöver göras, vad olika aktörer gör och planerar för och hur vi kan jobba tillsammans.

Mål


  •  Att engagera på bredden bland kommunens invånare.
  •  Att aktiva deltagare i Klimattorget är aktörer från alla samhällets sektorer (familj- och hushåll, privat, offentlig, areell och ideell sektor).

 

 

Bakgrund


Initiativtagarna till Klimattorget oroar sig över klimatutvecklingen inför vilken en enig forskarkår visar på att det är bråttom att vidta åtgärder för att kunna minska
koldioxidutsläppen och rädda den biologiska mångfalden. Karlskrona är t.ex. en ort i Sverige som kommer att drabbas mycket av vattennivåhöjning på grund av stigande medeltemperaturer.

Känslan av sammanhang behövs och Klimattorget vill lyfta fram budskapet ”att du behövs” för att vi ska lyckas. Att göra det lilla har stor betydelse om vi är många som gör något. Vi måste konkretisera klimatfrågan och svara på frågor som Vad gör störst effekt när jag ändrar mitt beteende? Hur ligger jag till i mitt agerande? Är det möjligt att undersöka vår status i klimattester?

Förutsättningar och riktlinjer


  • Vi arbetar partipolitiskt oberoende och helt ideellt. Varje deltagare på Klimattorget
    ansvarar själva för sitt bord och sin aktivitet. Faller det hela väl ut planerar vi fortsatta Klimattorg. Vi tänker göra en stor satsning på lansering och reklam för klimattorget.
  • Vi kommer att ha en del omkostnader och välkomnar alla ekonomiska bidrag.
  • Klimattorget handlar enbart om klimat-, biologisk mångfalds- och hållbarhetsrelaterad information, inspiration och dialog.
  • Försäljning av produkter och tjänster hör inte hemma på Klimattorget.

Syfte


Klimattorget ska engagera genom att i positiv anda inspirera, informera och bjuda in till dialog om vad vi enskilt och tillsammans kan göra för klimatet, och för en hållbar utveckling överlag. Vi vill peka på möjligheter, inte komma med pekpinnar.

Vårt event på Klaipedaplatsen den 30 augusti

Program scenen


11.00 Invigning Christer Engman Klimattorget
11.30 Vår Koldioxidbudget Magnus Larsson Kommunalråd
12.00 Hållbara städe Sabina Andrén WWF
13.00 Fossilfri 2025 Heidi Andersson Planetskötare  och skogsägare
14.00 IHållbarhet i kommuner och regioner Lisa Wälitalo BTH
14.30 Trolleri
15.00 Solceller hemma Linda Nilsson Energi och klimatrådgivare
15.30 Trolleri
16.00 Paneldebatt mellan klimattorgets föreläsare. Moderator Per-Arne Olsson VD Eriksberg
17.00 Avslut

11.00     Invigning                                                       Christer Engman Klimattorget
11.30     Vår Koldioxidbudget                                   Magnus Larsson Kommunalråd
12.00     Hållbara städer                                            Sabina Andrén WWF
13.00     Fossilfri 2025                                               Heidi Andersson Planetskötare  och skogsägare
14.00     Hållbarhet i kommuner och regioner      Lisa Wälitalo BTH

           14.30     Sagoteater

15.00     Solceller hemma                                          Linda Nilsson Energi och klimatrådgivare

           15.30     Sagoteater

16.00     Paneldebatt mellan klimattorgets föreläsare. Moderator Per-Arne Olsson VD Eriksberg
17.00     Avslut

Musik mellan föreläsarna

Stjärnstoff – den lilla kulturföreningen i Blekinge med det stora hjärtat

Talare


Vi har fem stycken mycket intressanta föreläsningar som hålls under dagen

Sabina Andrén

WWF


Sabina presenterar Världsnaturfonden WWFs vision för en hållbar utveckling och zoomar in på kommunen och lokalsamhället: allas roll och delaktighet i omställningen till en klimatsäker framtid på en levande planet

Heidi Andersson

Världsmästare i armbrytning, planetskötare och skogsägare


Med målsättningen att vara #fossilfri2025 och en passion om att sprida engagemanget för hållbarhet kommer Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten och gästar Klimattorget.
Lyssna till hur hon lever sina värderingar och konkret gör för att eftersträva att bli en planetskötare i världsklass.

Lisa Wälitalo

Forskare, BTH


Berättar om sin forskning som går ut på att utveckla en strategisk processmodell för hållbarhet i kommuner och regioner. Modellen hoppas beskriva vad som behövs för att lokala och regionala samhällen ska göra resan mot hållbarhet så bra som möjligt. Vilken roll har lokala, regionala, nationella och globala klimatmål i sammanhanget?

Magnus Larsson

Kommunalråd


Magnus berättar om de utmaningar man står inför när det gäller klimatarbetet och hur han skall implementera den nya koldioxidbudgeten.

Linda Nilsson

Energi- och Klimatrådgivare i Blekinge, EKR


Linda kommer att berätta om solceller och energibesparingar i hemmet

Paneldebatt


Vi avslutar dagen med att du som åhörare kan få ställa dina frågor eller funderingar till vår panel bestående av:
Sabina Andrén WWF, Magnus Larsson Kommunalråd, Lisa Wälitalo BTH, Christer Engman, Psykolog, Heidi Andersson Planetskötare

Per Arne Olsson moderator

11 faldig värlsmästare i armbrytning

Heidi Andersson


Ger världsmästarinstruktioner, arrangerar utmaningar och tävlingar för alla intresserade på klimattorget.

Planetskötare och skogsägare . Känd bl.a från TV programmet Storuman for ever tillsammans med sin man Björn Ferry.
https://www.svtplay.se/storuman-forever

 

Kontakt


Christer Engman
0702511990
christerengman@telia.com

Gerd Sandberg 
0723284268
gerd.v.sandberg@telia.com

Nicklas Bremgård
nicklas.bremgard@outlook.com

Följ oss gärna på Facebook